Privacy policy

Adventor Hotel Kft.

Tájékoztató hatálybalépésének napja: 2023. május. 01.

A személyes adatok védelmére komoly hangsúlyt helyezünk. Ezért szeretnénk megismertetni Önt azokkal az adatkezelési illetve adatfeldolgozási folyamatokkal, amelyeket tevékenységünkkel kapcsolatban, illetve az általunk küldött információkkal kapcsolatban alkalmazunk. Az alábbiakban arról tájékoztatjuk Önt arról, hogy milyen adatokat, milyen célból rögzítünk, kezelünk, illetve hogy mit teszünk adatai védelme és az Ön jogainak érvényesíthetősége érdekébe

1. Bevezetés

Az Adventor Hotel Kft. (székhelye: 9740 Bük, Golf út 4.; adószám: 27290431-2-18; cégjegyzékszám: 18-09-113861) (a továbbiakban: „Adatkezelő”) tevékenysége során Adatkezelőként magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát.

Az Adatkezelő a tevékenységéhez kapcsolódóan az ÉRINTETTEK partnerek, ügyfelek, a https://siriushotel.hu/ weboldal látogatói, érdeklődők, állásajánlatra jelentkezők, tagok, önkéntesek, támogatók, feladatokkal megbízott alvállalkozók képviselőinek és adott esetben a tevékenység címzettjeinek (a továbbiakban: „Érintettek”) a személyes adatait kezeli. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a honlapon és egyéb módon nyújtott szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés megfeleljen a hatályos jogszabályoknak.

Az Adventor Hotel Kft. tiszteletben tartja az Érintettek jogait, a hozzájuk tartozó személyes adatokat, valamint a tudomására jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezeli, azokat kizárólag tevékenysége végzéséhez, az adatkezelési tájékoztatóban megfogalmazott tevékenységekhez, valamint saját célú kutatásai, illetve statisztikai kimutatások készítéséhez használja fel.

Megfelelő intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsuk.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen meglátogatni az Adatkezelő által üzemeltetett https://siriushotel.hu/ weboldalt, ahol a tájékoztató hatályos tartalma folyamatosan megismerhető és lementhető. Az Érintett kérésére elküldjük a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.

Az Adatkezelési Tájékoztatóban támasztott követelmények összhangban állnak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal:

1.1. Az Adatkezelő adatai

2. Az adatvédelem alapfogalmai

2.1. Személyes adat

Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: Érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi a minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, szám, helymeghatározó adat, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző egy vagy több tényező alapján azonosítani lehet;

2.2. Hozzájárulás:

Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

2.3. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés

A weboldal látogatásával kapcsolatos adatok kezeléséhez, továbbá célzott reklámcélú tájékoztató (hírlevél) küldéséhez kérjük az oldalra látogatók hozzájárulását.

A hozzájárulási nyilatkozat megadásával az érintett személyes adatait a hozzájárulási nyilatkozat visszavonásáig kezeljük. A hozzájárulás visszavonását követően töröljük az érintett adatait a nyilvántartásából.

Weboldalunkon megadott adatok kezelésének jogalapját az érintett tájékoztatás alapján történő hozzájárulása képezi.

2.4. Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.5. Adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS- minta, írisz kép) rögzítése is;

2.6. Adattovábbítás

Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

2.7. Nyilvánosságra hozatal

Ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

2.8. Adattörlés

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.9. Adatzárolás

Az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

2.10. Adatmegsemmisítés

Az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.11. Adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

2.12. Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi;

2.13. Harmadik személy

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

2.14. EGT-állam

Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

2.15. Harmadik ország:

Minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

2.16. Adatvédelmi incidens

A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

2.17. Biometrikus adat

Egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat.

2.18. Egészségügyi adat

Egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

2.19. Biztonsági esemény

Minden esemény, amelynek káros kihatása lehet az informatikai eszköz vagy az azon tárolt adatok bizalmasságára, sértetlenségére illetve rendelkezésre állására

2.20. Bizalmasság (titkosság)

Az adat azon jellemzője, hogy csak egy előre meghatározott felhasználói kör (jogosultak) részére engedélyezett a hozzáférés, mindenki más hozzáférése illegális.

2.21. Magánterület közönség számára nyilvános része

Olyan magánterület, amely mindenki számára korlátozás nélkül igénybe vehető, ideértve a közterület azon részét is, amelynek birtokába a személy- és vagyonvédelmi tevékenység folytatására megbízó valamely polgári-jogi jogügylet, különösen bérleti vagy haszonbérleti jogviszony keretében jut, feltéve, ha: a) a területrész igénybevétele, használata a személy- és vagyonvédelmi tevékenységet folytató által őrzött magánterület nyilvános részén folyó tevékenységhez szervesen kapcsolódik, annak folyamatosságát, segítését szolgálja, vagy; b) az adatkezelő, avagy a magánterület nyilvános részét igénybe vevő közönség ingóságainak elhelyezésére szolgál.

2.22. Profilalkotás

Személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

2.23. Sértetlenség

Az adat létének, hitelességének, épségének, önmagában teljességének kritériuma, ami biztosítja, hogy az adatot, információt vagy programot csak az arra jogosultak változtathatják meg és azok észrevétlenül nem módosulhatnak.

2.24. Szabályzat

Az Adatkezelő Adatkezelési Szabályzata.

2.25. Vagyonvédelmi biztonságtechnikai rendszer

Vagyonvédelmi célból, az Adatkezelési Szabályzat területi hatálya alá tartozó ingatlanokon telepített elektronikus jelző és képi megfigyelőrendszer, ideértve a rögzítés nélküli, megfigyelési céllal üzemeltetett, avagy a hang- vagy képrögzítést is lehetővé tevő elektronikus megfigyelőrendszert (térfigyelés), az elektronikus beléptető rendszert, a betörésjelző rendszert, a távfelügyeleti rendszert, az adat- és informatikai védelemre irányuló biztonságtechnikai rendszert, továbbá az egyéb, jel és kép továbbítását vagy fény-, illetve hang jelzését is lehetővé tevő elektronikus műszaki megoldást.

2.26. Vendég

Az Adatkezelési Szabályzat területi hatálya alá tartozó ingatlanokon engedéllyel tartózkodó természetes személy, aki nem azonos az Adatkezelő munkavállalójával.

2.27. Adatok megismerése, felhasználása, továbbítása

Az érintettekről tárolt személyes adatot csak az a személy jogosult megismerni, akinek ez a kötelezettségei érvényesítéséhez szükséges. A személyes adatot kezelő, vagy egyéb okból annak megismerésére jogosult személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

Felhasználásnak az minősül, ha a személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a személyes adatának rögzítése érinti, a személyes adat rögzítésétől számított 3 (három) munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre attól számított 30 (harminc) napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített kép-, és/vagy hangfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell.

Személyes adat harmadik személyeknek csak az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása esetén adható át. Ez nem vonatkozik az Adatkezelési Tájékoztató által ismertetett adatkezelésekre, illetve az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Tájékoztatjuk az érintetteket arról, hogy a munkáltatói humán erőforrási rendszerben kezelt adatok feldolgozása és tárolása céljából adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozók személyéről az Adatkezelő jelen dokumentumban tájékoztatja az érintetteket.

2.28. Tiltakozás

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

3. Adatvédelmi alapelvek

A személyes adatok:

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b) begyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”). Az Adatkezelő nem gyűjt kiskorúakra vonatkozó személyes adatokat.

4. Az adatkezelés részletes szabályai

Az adatokhoz hozzáférők köre:

Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától és a jelen Tájékoztatóban ismertetett adatkezelésektől eltérően – nem hozhatja harmadik személy tudomására.

Az Adatkezelő munkatársai, partnerei szerződésben vállalják, hogy a rájuk bízott, általuk gyűjtött, általuk feldolgozott, illetve megismert adatokat a jelen Tájékoztató és az Adatkezelési Szabályzatának előírásai szerint bizalmasan kezelik, s azokat nem hozzák harmadik személy tudomására.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi adatkezelés jogszerűségét.

4.1. A Weboldal látogatása

Az adatkezelés célja

A weboldal használatával az Érintett (a https://siriushotel.hu/ weboldal használója) tájékozódhat az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokról.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a,).

Érdekmérlegelés: cégünknek jogos érdeke fűződik a honlap biztonságos működéséhez.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig őrzi meg, ennek hiányában a weboldal elhagyása után 90 nappal törlésre kerülnek a személyes adatok. Az Érintettek bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat, postai úton a 9740 Bükfürdő, Golf út 4., elektronikusan pedig a reservation@siriushotel.hu címre küldött üzenetükben kérhetik személyes adataik törlését.

4.2. A honlapunkon elhelyezett sütikkel (cookie) kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő https://siriushotel.hu/ weboldalán elérhető szolgáltatásai egyedi azonosítókat, úgynevezett cookie-kat helyeznek el az Érintettek (felhasználók) számítógépén. Ezek kizárólag a látogató aktuális munkamenetének azonosítására, az annak során megadott adatok tárolására, az adatvesztés megakadályozására, a Google Analytics használatával az Érintetti szokások anonim módon történő elemzésére terjed ki. Ilyen adat lehet a látogató IP címe, látogatás időpontja és időtartama, felkeresett oldalak, böngésző típusa, operációs rendszer, stb. Ezek az adatok tárolásra kerülnek, amiket bizalmasan kezelünk, és kizárólag csak az Adatkezelő honlapjának a tovább fejlesztéséhez, statisztika készítéséhez használjuk fel.

A cookie-k működésének, működtetésének részleteit a Tájékoztató 10. pontjában ismertetjük.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes célja

4.3. Kapcsolatfelvétel, információkérés teljesítése

Az adatkezelés célja

Az Érintettek kérdésekkel, információkérésekkel fordulhatnak az Adatkezelőhöz. A megadott adatok tárolásával az Adatkezelő képes azonosítani a kérdezőt, illetve eljuttatni a választ, vagy az érintett számára szükséges információkat.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes célja

Az Érintett személyes adatai:

A szálláshelyen való bejelentkezéskor az Adatkezelő rögzíti az előírásnak megfelelő adatokat a VIZA elnevezésű, többszörös, aszimmetrikus titkosítással védett informatikai rendszerben, azaz a Kormány rendeletében kijelölt tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen. Az adatok nyilvántartásának a célja, hogy az Érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme, továbbá harmadik országbeli állampolgárok és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tartózkodására vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzése megvalósulhasson. A VIZA elsődleges célja tehát a közrend, a közbiztonság, az államhatár rendjének, az érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelmének elősegítése.

Az adatkezelés célja

A Kormány által kijelölt célok támogatása és a törvényi kötelezettség végrehajtása szükségessé teszi a személyes adatok kezelését.

A kezelt adatok köre

A szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő Érintett:

A szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő Érintett:

A szálláshely-szolgáltatáshoz kapcsolódó információk:

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés c,). Az adatszolgáltatás folyamatát a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény írja elő és szabályozza.

Az adatkezelés időtartama

Az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően a Ptk. 6:22. § alapján 2 év múlva töröljük. Ennél hosszabb időn át őrizzük, ha azt jogszabály követeli meg, például ha az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli Törvény”) 169. § alapján kötelesek vagyunk megőrizni, az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően 8 év múlva töröljük. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (adott esetben magában a szerződésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek, illetve rendőrségi jelentés esetén 6 évig.

4.5. Ügyfelek kiszolgálásával kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő a szolgáltatás ellátáshoz szükséges mértékben hozzáférhet az ügyfelek személyes adataihoz.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes célja

4.5. Beléptetés, érkeztetés folyamata során kezelt adatok:

Az Adatkezelő érdeke, hogy a vendégek, látogatók, ügyfelek, partnerek beléptetésével, érkeztetésével kapcsolatos kockázatokat kezelje, az ezekkel arányos és szükséges intézkedéseket meghozza, és amennyiben ez indokolt, korlátozza fogadásukat. Az Adatkezelő a látogatások biztonságos lebonyolítása érdekében különböző megoldásokat alkalmazhat, a hatályos kormányzati rendeleteknek megfelelően és az aktuális kockázatok értékelése alapján.

Az Adatkezelés célja:

Pandémiás védekezési intézkedés esetén a belépő vendégek, látogatók egészségi állapotával, kapcsolatos kockázatok megismerése, a törvényi előírásoknak való megfelelés igazolása.

A kezelt adatok köre:

Az Érintett vendég, látogató, ügyfél vagy partner személyes adatai:

A belépéshez, látogatáshoz kapcsolódó személyes adatok:

Az adatkezelés jogalapja:

Az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), vagy jogi kötelezettség teljesítése (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés c,), amennyiben kormányrendeletek írják elő a korlátozásokat.

Jogos érdek megnevezése:

A jogos érdek valódi és aktuális, hiszen az adatkezelőhöz ténylegesen és folyamatosan nagy számban érkeznek külsős vendégek és látogatók, így biztonsági kockázatot jelentene, ha a belépések felügyelet nélkül valósulnának meg. A beléptetési folyamat tehát ténylegesen és azonnal csökkenti a nagyszámú belépések által jelentett biztonsági kockázatokat.

Az adatkezelés időtartama:

Az érintettek személyes adatai alapértelmezetten nem kerülnek tárolásra, csak különleges helyzetben vagy az aktuálisan hatályos rendeletek alapján, a cél teljesüléséig, vagy legfeljebb a belépés napjától számított 1 évig tárolhatja azokat az Adatkezelő.

  4.6. Kapcsolatfelvétel, információkérés teljesítése

Az adatkezelés célja

Az Érintettek kérdésekkel, információkérésekkel fordulhatnak az Adatkezelőhöz. A megadott adatok tárolásával az Adatkezelő képes azonosítani a kérdezőt, illetve eljuttatni a választ, vagy az érintett számára szükséges információkat.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes célja

Az Érintett személyes adatai:

 A kapcsolatfelvétel témája

 A kapcsolatfelvételhez kapcsolódó szöveg

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig őrzi meg. Az Érintettek bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat és kérhetik személyes adataik törlését, postai úton a 9740 Bükfürdő, Golf út 4. címre küldött levélben, elektronikusan pedig a reservation@siriushotel.hu címre küldött üzenetükben.

4.7.  Regisztráció kapcsán megadott adatok további felhasználásához kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés célja

Az Érintettnek ahhoz, hogy az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vegye, egy online vagy papír alapú regisztrációs lapot kell kitöltenie. Az egyes szolgáltatások igénybevételénél a kezelt adatok további felhasználásra kerülnek, így a későbbiekben egyszerűbben lehet azokat biztosítani.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai:

4.8. Ügyfelek kiszolgálásával kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő a szolgáltatás ellátáshoz szükséges mértékben hozzáférhet az ügyfelek személyes adataihoz.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Az adatkezelés időtartama

Az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően a Ptk. 6:22. § alapján 2 év múlva töröljük. Ha az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli Törvény”) 169. § alapján kötelesek vagyunk megőrizni, az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően 8 év múlva töröljük.

4.10. Facebook

Az Adatkezelő Facebook oldalán - https://www.facebook.com/siriushotelkeszthely/ - a „tetszik”/”like”- linkre kattintással az érintett hozzájárul az Adatkezelő által elkészített hírek és ajánlatok publikálásához saját Facebook üzenőfalán. A közösségi oldalak üzemeltetői az Adatkezelőtől független, külön adatkezelők, így az ott végzett tevékenységet az Adatkezelőtől független adatkezelési dokumentumok tartalmazzák.

A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján - www.facebook.com - található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból kaphat.

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha korábban az érintett kereste meg a közösségi oldalon keresztül az Adatkezelőt.

A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb lehetőségekről.

Az Adatkezelő a  https://www.facebook.com/siriushotelkeszthely/ közösségi oldalán szöveges tartalmakat, képeket és videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a Facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a Facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is. Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai

4.12. Partnerekkel való szerződéskötéssel kapcsolatos adatkezelés

Az Adventor Hotel Kft. tevékenységének megfelelő színvonalú teljesítése érdekében különböző partnereket bíz meg egyes feladatok, részfeladatok elvégzésével.

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelés célja az eseti szerződések, vagy keretmegállapodások megkötése a feladat, részfeladat teljesítésére vállalkozó jogi vagy természetes személlyel.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Az adatkezelés időtartama

Az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően a Ptk. 6:22. § alapján 2 év múlva töröljük. Ha az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli Törvény”) 169. § alapján kötelesek vagyunk megőrizni, az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően 8 év múlva töröljük. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (adott esetben magában a szerződésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek.

4.13. Gépjármű adatok megadása

Az adatkezelés célja

A regisztrált Érintettnek lehetősége van megadnia a gépjárművének az adatait, például parkolóhely biztosítása, magánterületre történő behajtás stb. kapcsán. 

Az adatkezelés jogalapja

Az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a,), illetve szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), amennyiben a gépjármű bejutása, célba érése szerződéses kötelezettséghez kapcsolódik.  

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes célja

Az Érintett vezetési okmányának az adatai:

A regisztrált Érintett gépjárművének az adatai:

4.14. Termék vagy szolgáltatás megrendelése, megrendelés teljesítése

Az adatkezelés célja

Termék vagy szolgáltatás megrendelése esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut vagy szolgáltatást az Érintett (vagy annak személyes közreműködője) átvehesse. Amennyiben a szolgáltatás nyújtása során a szerződő fél más Érintett(ek) személyes adatait is meg kívánja adni, külön kell nyilatkoznia az adatok megadásával kapcsolatban.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai

4.15. Hibabejelentés rögzítése

Az adatkezelés célja

Az Érintettnek a regisztrációkor, valamint a webshopból való rendeléskor felmerülő esetleges hiba észlelésekor lehetősége van a hibát lektronikus-rendszeren keresztül bejelentenie.

Az adatkezelés jogalapja

Az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a,), illetve regisztrált igénylő esetén szerződéses kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont),

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes célja

Az Érintett:

4.16. Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja

Az Érintettnek lehetősége van panaszt tennie az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai

Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatokat a panasz megtételétől számított 5 évig kezeli.

4.17. Értékeléssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja

Az Érintettnek lehetősége van értékelést adnia a szolgáltatással kapcsolatban. Az értékelést anonim módon, tehát csak az értékelésre vonatkozóan is ki lehet tölteni.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai

Az adatkezelés jogalapja

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:54.§, 5:55§,, 5:59.§ és az 5:61.§-a.

Az adatkezelés időtartama

Törvényben meghatározott ideig, a tárgy megtalálását követően 1 évig.

4.19. Munkaerő felvétel, munkavállalók jelentkezésének fogadása

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít, hogy az Érintett jelentkezzen az általa meghirdetett állásra.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai

4.20. Rendezvények szervezése, dokumentálása, a nyilvánosság tájékoztatása

Az adatkezelés célja

Nyilvános rendezvényeken fotó- és videófelvételek készítése, és ezek publikálása a szervezet nyilvános felületein, valamint a sajtóban.

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés jogalapja

Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont), illetve az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), amennyiben az eseményen való részvétel regisztrációhoz kötött.

Az adatkezelés időtartama

Amennyiben az Adatkezelő a személyes adatokat az eseményen való regisztráláshoz kötötte, a kezelt adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig őrzi meg. Az Érintettek bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat, kérhetik személyes adataik törlését postai úton a 9740 Bükfürdő, Golf út 4. címre küldött levélben, elektronikusan pedig a reservation@siriushotel.hu címre küldött üzenetükben. Az Adatkezelő a kérést teljesíti, amennyiben a kívánt művelet ésszerűen kivitelezhető.

4.21. Rendezvénnyel kapcsolatos ajánlatkéréshez, valamint megrendeléshez fűződő adatkezelés

Az adatkezelés célja

Az Érintettnek (jogi személy személyes közreműködője) lehetősége van rendezvény megrendezésére vonatkozó ajánlatot kérnie az Adatkezelőtől és megrendelnie a számára megfelelő tartalmat az Adatkezelőtől.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai

Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), számlázás vonatkozásában jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont) és az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Jogos érdek megnevezése

Kapcsolattartás esetén az ügyfél kapcsolattartón keresztüli megfelelő tájékoztatása. Az ajánlatkérés teljesítése az Adatkezelő és az ajánlatkérő közös üzleti érdeke. A levelezésben már az első viszontválasz során megvalósul az Érintett ajánlatkérő tájékoztatása az adatkezelésről. Az elévülési időtartam alatt az esetleges igényérvényesítéshez szükségesek az adatok.

Az adatkezelés időtartama

Amennyiben az ajánlatot az Érintett elfogadja az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük. Ha az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli Törvény”) 169. § alapján kötelesek vagyunk megőrizni, az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően 8 év múlva töröljük. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (adott esetben magában a szerződésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek.

Amennyiben az ajánlatot az Érintett nem fogadja el, az Adatkezelő az adatokat jogos érdekből – a partnerek korábbi ajánlatainak megőrzése közvetlen üzleti érdeke – tárolja és 5 éven belül törli.

4.22. Partnerekkel való szerződéskötéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő a szolgáltatásai biztosítása, valamint szolgáltatásnyújtás biztosítása érdekében különböző partnerekkel szerződik.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai

Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Az adatkezelés időtartama 

Az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük. Ha az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli Törvény”) 169. § alapján kötelesek vagyunk megőrizni, az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően 8 év múlva töröljük. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (adott esetben magában a szerződésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek.

4.23. Üzenetek, hírlevelek küldése, DM tevékenység, telefonhívásos megkeresés

Az Adventor Hotel Kft. (Sirius Hotel **** superior Keszthely) a hírlevélre feliratkozó természetes személyek, illetve természetes személy ügyfelei, valamint jogi személy ügyfelei természetes személy kapcsolattartói számára hírlevelet küld.

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő a feliratkozók részére postai úton promóciós anyagokat juttat el, direkt elektronikus üzenetek formájában hírleveleket, körleveleket és egyedi üzeneteket küld, illetve telefonon információkat juttat el például tevékenységével, rendezvényeivel, kampányaival, a csatlakozási és támogatási lehetőségekkel kapcsolatban azon Érintettek részére, akik a listára feliratkoztak, és megadták e-mail címüket, telefonszámukat.

Az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről a hírlevélben lévő „leiratkozás” ikonra kattintva vagy a  reservation@siriushotel.hu címre küldött üzenetben. Ebben az esetben minden - a hírlevél küldéséhez szükséges - személyes adatát töröljük nyilvántartásunkból, és további levelekkel nem keressük meg az Érintettet. 

A kezelt adatok köre és Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Ügyfélkapcsolat fennállása esetén az adatkezelő jogos érdeke, egyéb esetekben az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

A jogos érdek megnevezése

A közvetlen üzletszerzés, tájékoztatás célú megkeresés jogos érdeken alapuló adatkezelés.

Érintettek kategóriái

Az adatkezelő természetes személy ügyfelei, a hírlevélre feliratkozó természetes személyek, jogi személyek természetes személy kapcsolattartói.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatokat töröli adatbázisából az Érintett hírlevélről való leiratkozását követően

4.24. Bankkártya adatokkal kapcsolatos adatkezelés:

Az adatkezelés célja

Az Érintettnek bankkártyás fizetés esetén kell ezen adatokat megadnia a szolgáltatás pénzügyi teljesítésének biztosítása érdekében.

Az online fizetési tranzakciók esetében az adatok egy része adattovábbítás során kerül az Adatkezelőhöz az egyes partnerek részéről.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatokat az érintett távozása után 8 naptári napig kezeli.

4.25. Kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja

Személy- és vagyonvédelem céljából az Adatkezelő a telephelyei területén kamerás megfigyelést végez. 

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai

Arcképmás: Személy- és vagyonvédelem

4.26. Eszközbeszerzés, szolgáltatás megrendelése

Az adatkezelés célja

A szükséges berendezések, eszközök és a kapcsolódó szolgáltatások beszerzése, megrendelése.

Az adatkezelés jogalapja

Szerződés teljesítése, számlázás esetében jogi kötelezettség teljesítése, az elévülési időtartam alatt, illetve a kapcsolattartás során: jogos érdek.

A jogos érdek megnevezése

Kapcsolattartás esetén az ügyfél kapcsolattartón keresztüli megfelelő tájékoztatása. Az elévülési időtartam alatt igényérvényesítés. 

Érintettek kategóriái

Az adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló természetes személyek, jogi személy ügyfelek természetes személy kapcsolattartói, a szállítást, a beüzemelést végző közreműködők adatai.

Személyes adatok kategóriái

5. Adatfeldolgozásra jogosult személyek, adattovábbítás

Az Adatkezelő egyes törvényi kötelezettségek és feladatok kapcsán továbbítja az Érintett adatait más Adatkezelőkhöz, illetve adatfeldolgozókat vesz igénybe egyes részfeladatok elvégzéséhez.

5.1. Adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az GDPR, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az Adatkezelő határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Az Adatkezelő az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére az alábbi táblázatban felsorolt adatfeldolgozókat veszi igénybe.

Az adatfeldolgozók neve és elérhetősége Az adatfeldolgozás során ellátott tevékenység
Szobafoglalási adatok tárolása, kezelése. Számlázás
Invitech ICT Kft Az ügyfélszolgálati telefonközpont üzemeltetését végzi el.
Az Adventor Hotel Kft. informatikai ügyviteli rendszerének üzemeltetése kapcsán a munkavállalók és üzleti partnerek kapcsolattartóinak személyes adataihoz fér hozzá. Üzleti folyamatokhoz kapcsolódó személyes adatokat tárolja.
A hírlevélküldő rendszer, a foglalási motor üzemeltetése és a törzsvendég program kapcsán, az Adatkezelő által küldött hírlevelekben és törzsvendégprogramban, valamint foglalásokban és ajándékutalvány vásárlásban szereplő személyes adatokhoz fér hozzá.
Feladata online marketing szolgáltatások technikai kivitelezése. Az Adatkezelő ügyfeleinek adataihoz fér hozzá, a szolgáltatás teljesítésének mértékében,
Az Adatkezelő telephelyein az Őrzés-védő szolgáltatásokat biztosítja, gondoskodik személyek valamint a gépkocsik be- és kiléptetést és a kapcsolódó adminisztrációt.
  • MiniCRM Zrt.
  • 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.

https://www.minicrm.hu/

Az Adatkezelő által a jelen Tájékoztató alapján partneri szerződésekben kezelt összes személyes adathoz fér hozzá. Feladata az Adatkezelő által partneri szerződésekben kezelt személyes adatok tárolása.
MKB Bank Nyrt. Az Adatkezelő online tranzakciói kapcsán biztosítja a szükséges fizetési szolgáltatásokat.
  • BIG FISH Payment Services
  • 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.

paymentgateway@bigfish.hu

Az Adatkezelőnek online felületen SZÉP kártyával fizető vendégeinek SZÉP kártyával való fizetést biztosítja. Ezen tranzakciók alkalmával megadott SZÉP kártya adatokat tárolja.
Az Adatkezelőnek online felületen bankkártyával fizető vendégeinek bankkártyával való fizetését biztosítja. Ezen tranzakciók alkalmával megadott bankkártya adatokat tárolja.
Büki Gyógyfürdő Zrt

Gyógyfürdő szolgáltatás igénybevétele esetén Adatkezelő által jelen tájékoztatóban, kezelt név és érkezési időpont adatokhoz férhet hozzá.

Az Adatkezelőhöz gyógykúrás kezelésre jelentkező érintettek adatainak kötelező továbbítási címzettje.

5.2. Adattovábbítás

Az Adatkezelő az alábbi táblázatban felsorolt adattovábbításokat hajtja végre tevékenységéhez kapcsolódóan.

Az adatfeldolgozók neve és elérhetősége Az adatfeldolgozás során ellátott tevékenység
MKB Bank Nyrt.

A bankkártyával történő fizetés és feltöltés esetén a szerződés teljesítése érdekében, illetve a chargeback igények kezelése kapcsán személyes adatokat adunk át a kártyaelfogadónak (acquirer).

A kártyaelfogadó az adatokkal önállóan jogosult rendelkezni a bankkártya birtokos által a saját bankjával kötött szerződések rendelkezései szerint. A kártyaelfogadó partnerünk, mint adatkezelő adatkezelésére a saját adatkezelési tájékoztatója és szabályai vonatkoznak.

Adatkezelő a 39/2016 (XII. 21.) EMMI rendelet alapján köteles csatlakozni az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez és le kell jelentenie a gyógykúrát igénybe vevő vendégek adatait. Az EESZT az adatokkal önállóan jogosult rendelkezni a saját saját adatkezelési tájékoztatója és szabályai alapján.

6. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő az Érintett által megadott személyes adatokkal kapcsolatban az „Európai Parlament 2016/679 Rendelete” és „Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény” előírásait szem előtt tartva jár el.

Az Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. 

Kérjük, segítsen nekünk az információk megóvásában azzal, hogy nem használ túlságosan nyilvánvaló bejelentkezési nevet illetve jelszót, valamint a jelszavát rendszeresen megváltoztatja, kérjük továbbá, hogy jelszavát ne tegye hozzáférhetővé más személy számára.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

Az Érintett adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és ezzel kapcsolatban a GDPR vonatkozó rendelkezéseit és korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb rendelkezéseket.

7.1. Az Érintett hozzáférési joga

Az Érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az Érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátjuk. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

7.2. A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

7.3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

7.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

Ha az adatkezelés a 7.4.1. bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk az Érintettet.

7.5. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az az Érintett kérésére tájékoztatjuk e címzettekről.

7.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az Érintettre vonatkozó, általa a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha:

Az adatok hordozhatóságához való jog 7.6.1. bekezdés szerinti gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

7.7. A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az Érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az Érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

7.8. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az Érintett a GDPR, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5; telefon: +36 1 391 1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen a GDPR 77.,79. és 82. cikkei tartalmazzák.

7.9. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság az Érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

7.10. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Az Érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

Valamely eljárás kezdeményezése előtt javasolt az adatkezelőnek elküldeni a panaszt.

8. Gyermekekkel kapcsolatos információk

16. éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha valamelyik szülőtől, vagy gyámtól ehhez engedélyt kértek. A 16. éven aluli személyek adatait nem, vagy anonimizáltan kezeljük, amennyiben az adatkezelés kapcsán nem érhető el a törvényes képviselő, szülő, gyám vagy gondnok által adott hozzájárulás. 

A 14. életévét be nem töltött Érintett esetében a törvényes képviselője, gondnoka adhat meg személyes adatot, tehet nevében jognyilatkozatot.

A 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött Érintett csak a törvényes képviselőjének, gondnokának hozzájárulásával adhat meg személyes adatot, hozzájárulásával tehet jognyilatkozatot.

Az információk rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott. Amennyiben Ön az információk rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, Ön köteles az Érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok) beleegyezését megszerezni. Ezzel összefüggésben Ön köteles mérlegelni, hogy az adott információ rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. Előfordulhat, hogy az Adatkezelő Önnel személyes kapcsolatba nem kerül, így a jelen pontnak való megfelelést Ön köteles biztosítani, és az Adatkezelőt ezzel összefüggésben felelősség nem terheli. 

Az Adatkezelő üzleti tevékenysége kapcsán nem kezel 16 év alatti személyekhez tartozó személyes adatokat. Az adatkezelő nem rendelkezik kifinomult módszerekkel a hozzájáruló személy jogosultsága, valódi életkora, illetve nyilatkozatának valódiságát ellenőrizni, így a felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt.

Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy észleljünk minden esetet, ahol kiskorúak adatait, jogosulatlanul bocsátottak rendelkezésünkre, ilyen esetben haladéktalanul gondoskodunk az adatok törléséről.

Kérjük, közölje velünk, ha azt tapasztalja, hogy egy gyermek önmagáról jogosulatlanul bocsátott rendelkezésre információt. A Tájékoztató elején kiemelt elérhetőségeinken kapcsolatba léphet velünk.

9. Az egt országain kívüli országokba történő adattovábbítás és garanciáI

Az Adatkezelő semmilyen módon nem továbbít adatokat más országokba, illetve az Európai Unión kívüli térségekbe.

10. Analitikai szolgáltatások, sütik

Az Adatkezelő sütiket, valamint külső szolgáltatók (különösen: Google, Facebook) követőkódjait a felhasználói érdeklődés, demográfiai adatok, valamint a webhelyen tanúsított viselkedés monitorozására. A gyűjtött adatokat az Adatkezelő nem használja profilépítésre, nem alkalmazza automatikus döntéshozatal kapcsán, azokat kifejezetten statisztikai céllal gyűjti és szolgáltatásainak fejlesztése érdekében elemzi. 

Ezen felül az Adatkezelő érdeklődés alapú hirdetési szolgáltatásból vagy közönségadatokból (például kor, nem és érdeklődési kör) szerzett összesített adatokat használhat általános webhelyi jelentéskészítés és fejlesztés, továbbá hirdetésre marketinglistákon való felhasználás céljából.

A fentiek célja, hogy internetes felületeinket folyamatosan fejlesszük, internetes felületeink és a kampányainkhoz kapcsolódó hirdetések hatékonyságát növeljük.

10.1. Google Analytics

A weboldal látogatottsági és egyéb web analitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatók segítik (Részletekért kérjük keresse fel: google.com/analytics/ ).

A Google által elérhetővé tett Hirdetési beállítások weboldalon letiltható a Google Analytics szolgáltatás a Display típusú hirdetések esetében, valamint testre szabhatóak a Google Display Hálózat hirdetései. Az összes, Google Analytics által végzett nyomkövetés letiltható, a böngészőmodul segítségével.

10.2. Facebook remarketing

Célzott hirdetések megjelenítéséhez a Facebook remarketing kódját is használjuk. Ha nem szeretne az oldallátogatások és érdeklődés alapján hirdetéseket látni, a szolgáltatás kikapcsolható.

10.3. Cookie-k

A süti betűkből és számokból álló kis információs csomag. A webszerver a sütit automatikusan megküldi a látogató böngészőjének a honlap első alkalommal történő meglátogatásakor. A látogató számítógépe vagy mobil eszköze eltárolja a sütit a sütit elhelyező személy által meghatározott időtartamig.

A böngésző a honlap következő alkalommal történő meglátogatásakor visszaküldi a sütit a webszerver részére. A webszerver a megküldött adatok alapján azonosítani tudja a sütit küldő számítógépet vagy mobil eszközt és az adott eszköz által megküldött sütiket össze tudja kapcsolni. A süti a honlapon történt látogatások között folytatott tevékenységre vonatkozó információt szolgáltat a webszerver részére. A webjelző a honlapon elhelyezett kis méretű, általában észrevehetetlen, kép. A webjelzők elhelyezésével a látogató honlapon végzett műveletei követhetők és a nyert adatokból statisztika készíthető.

Az Adventor Hotel Kft. sütiket és webjelzőket helyez el a honlapon annak érdekében, hogy felismerje azon személyt, aki a honlapot korábban már meglátogatta; feltérképezze a látogató érdeklődési körét; javítsa a látogató felhasználói élményét és személyre szabott hirdetéseket jelentessen meg a látogató részére, továbbá a honlap biztonságának javítása érdekében.

Az Adatkezelő https://siriushotel.hu/ weboldalának működését az alábbi cookie-k (sütik) segítik:

az oldal alapműködését szolgálják;

a felhasználói preferenciák megjegyzését szolgálják;

11. Jogorvoslat

Kérés vagy probléma esetén, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot; postai úton az Adventor Hotel Kft, 9740 Bük, Golf út 4. szám alatti címre, elektronikusan pedig a reservation@siriushotel.hu címen fogadjuk kérését, és igyekszünk haladéktalanul válaszolni és mihamarabb teljesíteni kérését. Ha valamivel mégsem elégedett, vagy úgy érzi, jogsérelem érte a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Bük, 2020 február 04.